Vedtægter

VEDTÆGTER

  Vedtægter for Veddelev Landsbylaug


 1. Foreningens navn er Veddelev Landsbylaug
 2. Landsbylaugets formål er at bevare, styrke og forbedre miljøet i Veddelev Landsby, såvel hvad angår landsbyen og dens nærmeste omegn som helhed, som de enkelte bevaringsværdige bygninger, anlæg og områder, der tilsammen udgør en helhed.

Det er ligeledes Veddelev Landsbylauges formål at styrke og udvikle det menneskelige fællesskab i landsbyen med henblik på at skabe den bedst mulige trivsel for landsbyens beboere.

For at opfylde disse formål bedst muligt påhviler det derfor Landsbylauget at tage den fornødne kontakt med relevante myndigheder, organisationer, foreninger og enkeltpersoner.

Bestyrelsen kan dog ikke tegne enkelte medlemmers særinteresser over for offentlig myndighed.

 1. Landsbylaugets interesseområde er Veddelev Landsby og den del af det omliggende område, der på naturlig måde glider ind i byens miljø og giver byen og landskabet karakter.
 2. Enhver beboer i Veddelev Landsby (se kort) kan blive medlem af Veddelev Landsbylaug.

Enhver beboer i en kontingentbetalende husstand er medlem af Veddelev Landsbylaug.

Tidligere beboere ska kunne forblive medlemmer af Veddelev Landsbylaug, dog uden stemmeret.

Ethvert medlem er stemmeberettiget fra det fyldte 18'ende år.

 1. Bystævnet er Veddelev Landsbylaugs øverste myndighed.
 2. Afstemningen på Bystævnet afgøres ved simpelt stemmeflertal, undtaget er dog vedtæftsændringer (§ 12) og opløsning af landsbylauget (§ 14) samt beslutninger af økonomisk art, som ikke kan bæres af laugets løbende aktiviteter. Eventuelle beslutninger af denne art kan kun træffes på et Bystævne og med mindst 3/4 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning, dog kan skriftlig afstemning foretages, såfremt et medlem ønsker det.

Der kan stemmes ved fuldmagt ved vedtægtsændringer. Landsbylauget skal føre beslutningsprotokol.

Medlemmer, der er i kontingentrestance, er ikke stemmeberettigede.

 1. Til varetagelse af Veddelev Landsbylaugs interesser og funktioner vælges på Bystævnet 1 oldermand/olderkvinde samt 4 bymænd/bykvinder, alle for 1 år ad gange. Desuden vælges 2 stedfortrædere for bymændene og 2 stedfortrædere for tilsynsmænd (revisorer) samt 1 stedfortræder, ligeledes for et år ad gangen.

7.1 Såfremt oldermanden har forfald, vælges en stedfortræder blandt bymændene

7.2 De øvrige funktioner: skatmester (kasserer), skriver (sekretær) samt laugsmand for de fungerende arbejdsgrupper osv., fordeles af

      bymændene sammen med oldermanden

7.3 Veddelev Landsbylaug tegnes af oldermanden eller skatmesteren

 1. Bystævnet holdes hvert år i marts måned og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til medlemmerne af Veddelev Landsbylaug.

Bystævnets dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af stemmetællere
 3. Oldermanden aflægger beretning
 4. Skatmesteren aflægger regnskab og forelægger buget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af oldermand/olderkbvinde
 8. Valg af 4 bymænd/bykvinder
 9. Valg af 2 stedfortrædere
 10. Valg af 2 tilsynsmænd samt 1 stedfortræder
 11. Eventuelt

Regnskabet følger kalenderåret

 1. Kontingentet fastsættes ved Bystævnet for 1 år ad gangen, efter forslag fra laugsstyrelsen.

Kontingentet angives og opkræves som et hustandskontingent.

Kontingentet er gældende pr. 1. januar i det efterfølgende regnskabsår.

Kontingentet skal indbetales senest 1. februar hvert år.

 1. Ekstraordinært Bystævne kan indkaldes, hvis laugsstyrelsen ønsker det. Ekstraordinært Bystævne skal indkaldes, såfremt det skriftligt ønskes af 10 stemmeberettigede. I begge tilfælde skal der gives mindst 14 dages varsel i form af skriftlig meddelelse.
 2. Forslag, der ønskes behandlet på Bystævnet, skal være oldermanden i hænde senest 7 dage før Bystævnet.
 3. Landsbylaugets vedtægter kan kun ændres på Bystævnet i marts. Forslag til vedtægtsændringer skal være oldermanden skriftligt i hænde senest 10. februar og udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til Bystævnet.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 af bystævnets stemmer for at blive vedtaget.

 1. Beslutning om nedlæggelse af Veddelev Landsbylaug kan kun træffes, efter at samtlige medlemmer senest 14 dage før afholdelse af Bystævne er orienteret skriftligt herom, og ved at 3/4 af Bystævnets stemmer vedtager nedlæggelsen.
 2. Eventuelle aktiver ved nedlæggelse af Veddelev Landsbylaug, benyttes til gavn for Veddelev Landsby. Beslutning herom foretages på det opløsende Bystævne.


Således vedtaget på det stiftende møde på Vigen Cafeteria fredag den 10. marts 1978.

Der er foretaget vedtægtsændringer på det ordinære Bystævne den 17. marts 1980, den 25. marts 1982, den 10. marts 2011, den 19. marts 2013. og den 8. marts 2018


LOKALPLAN OG BYGGESAGER

Veddelev Landsbylaug bliver ofte bedt om at lave et høringssvar i byggesager, når beboere i landsbyen ønsker at ændre, opføre nyt eller i andre forhold, der strider mod den bevarende Lokalplan 179.

VEDDELEV NORDSTRAND

På et område ikke langt fra havnen ligger et kystnært overdrev, som kommunen vil pleje og indhegne til græsning.

Der ligger en spændende plan for hele Veddelevhalvøens udvikling.

  

 OMRÅDET OMKRING LANDSBYEN

Ikke mange hundrede meter fra landsbyen ligger Vigen Strandpark, som har fået det blå flag, som betyder rent badevand.

Roskilde Camping ligger lige ned til Vigen Strandpark og ikke mange meter herfra ligger Restaurant Vigen,  Restauranten ligger med pragtfuld udsigt over fjorden og ind over byen.

I

VEDDELEVHALVØEN

Veddelev Landsby er den gamle del af halvøen.

Den nye del af Veddelev ligger mellem den gamle landsby og Roskilde fjord.

Veddelevhalvøen har også en meget populær lystbådehavn, hvor der er stor aktivitet.